Проект нормативно-правового документа
Департамент фінансів ОДА, від 18 грудня 2023 р.
Київ
Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2024 рік

Про обласний бюджет

Івано-Франківської області

на 2024 рік

(код бюджету 0910000000)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Івано-Франківська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2024 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 2 403 583 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 2 205 717 800 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 197 865 500 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 7 542 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 2 402 583 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 2 128 084 709 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 274 498 591 гривня;

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 590 000 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1 590 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету 1 000 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету 590 000 гривень;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 76 633 091 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 76 633 091 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,023 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 15 977 800 гривень, що становить 0,75 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2024 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

На період дії воєнного стану надати право голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації – начальнику Івано-Франківської обласної військової адміністрації (С. Онищук) відповідно до чинного законодавства здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів, розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передачу бюджетних призначень та розподіл резервного фонду обласного бюджету згідно з вимогами чинного законодавства.

Затвердити розподіл обсягу додаткової дотації між місцевими бюджетами на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до Порядку розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2024 рік, затвердженого розпорядженням обласної державної (військової) адміністрації від 23.11.2023 № 474, згідно з вимогами частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 459 364 900 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2024 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

2) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду обласного бюджету.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, а також повернення довгострокових кредитів, наданих з обласного бюджету індивідуальним забудовникам житла на селі.

7. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

8. Згідно з частиною восьмою статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (С. Соколик) в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації – начальнику Івано-Франківської обласної військової адміністрації (С. Онищук) відповідно до чинного законодавства отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації (С. Соколик) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування обласного бюджету.

12. Рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

13. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Івано-Франківській обласній військовій адміністрації (С. Онищук) забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

15. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова обласної ради                       Олександр СИЧOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux