Проект нормативно-правового документа
Департамент фінансів ОДА, від 02 грудня 2021 р.
Київ
Про обласний бюджет на 2022 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Про обласний бюджет

на 2022 рік


Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", проєктом Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", обласна рада


вирішила:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 2 726 880 800 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 2 017 723 300 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 709 157 500 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 2 929 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 2 720 680 800 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 936 508 300 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 784 172 500 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2 570 000 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету в сумі 8 770 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - 6 200 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету - 2 570 000 гривень;

профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 75 015 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 75 015 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,026 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 5 000 000 гривень, що становить 0,26 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

Надати право обласній державній адміністрації (С. Онищук) за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

Затвердити розподіл обсягу додаткової дотації між місцевими бюджетами на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації згідно з вимогами частини п'ятої статті 103 6 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити обсяг капітальних вкладень обласного бюджету в сумі 60 000 000 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 315 430 000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2022 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

2) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду обласного бюджету.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету для підтримки малого і середнього підприємництва.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

9. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання обласного бюджету здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

13. Затвердити перелік розпорядників субвенції – переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування згідно з додатком 8.

14. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування обласного бюджету з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

15. Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.

16. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України обласній державній адміністрації (С. Онищук) забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).


Голова обласної ради             Олександр СичOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux