Проект нормативно-правового документа
Київ
Програма підтримки діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2023-2024 роки

Програма підтримки діяльності установи 

«Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» 

на 2023-2024 роки Замовник Програми:

 

Управління міжнародного 

співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 

Івано-Франківської 

облдержадміністрації                                             О. ЗРАЙКО 


Керівник Програми:

 

Заступник голови 

Івано-Франківської 

облдержадміністрації                                           В. ІЛЬЧИШИН

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Департамент економічного

розвитку, промисловості та 

інфраструктури Івано-Франківської 

облдержадміністрації                                           С. ПОДОШВА

 

Департамент фінансів 

Івано-Франківської 

облдержадміністрації                                          І. МАЦЬКЕВИЧ

 

Юридичний департамент 

Івано-Франківської 

облдержадміністрації                                          Р. ЛАВРИНОВИЧ


Паспорт

Програми підтримки діяльності установи 

«Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» 

на 2023-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):

управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

2. Розробник Програми: 

управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

3. Термін реалізації Програми: 2023-2024 роки.

4. Етапи фінансування Програми: 2023-2024 роки.

5. Обсяги фінансування Програми: 5562,0 тис. (п’ять мільйонів п’ятсот шістдесят дві тисячі) гривень.

Роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування

обласний бюджет

інші

джерела та інші місцеві бюджети

2023-2024,

у т. ч.:

5562,0

5562,0

-

2023

2500,0

2500,0

-

2024

3062,0

3062,0

-

 

6. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання програмних заходів дозволить:

забезпечити функціонування установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» як стабільного та ефективного інструменту напрацювання і реалізації регіональних розвиткових проєктів;

забезпечити участь установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» у розробленні, супроводі реалізації регіональної стратегії розвитку, планів заходів з її реалізації, стратегій розвитку територіальних громад;

залучити додатковий фінансовий ресурс, в тому числі міжнародну фінансову допомогу;

просувати проєкти регіонального розвитку, підтримку інноваційної та підприємницької діяльності регіону;

підвищити інвестиційну привабливість області, реалізацію інноваційного потенціалу;

збільшити обсяг залучення інвестицій в економіку області;

збільшити обсяг експорту підприємствами-експортерами області;

розвиток міжрегіональної економічної інтеграції, розроблення міжрегіональних проєктів тощо.

7. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» щорічно до 25 лютого наступного за звітним року подає Івано-Франківській обласній раді звіт про хід виконання Програми.Замовник Програми:

 

Управління міжнародного 

співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 

Івано-Франківської
облдержадміністрації                                        Олександр ЗРАЙКО

 

 

 

Керівник Програми:

 

Заступник голови

Івано-Франківської 

облдержадміністрації                                      Віталій ІЛЬЧИШИН

  

 

Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття

Програми підтримки діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2023-2024 роки

 

 Загальна частина

Програма підтримки діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» на 2023-2024 роки розроблена відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2022 № 1203 «Деякі питання діяльності агенцій регіонального розвитку».

Спільним розпорядженням Івано-Франківської облдержадміністрації та Івано-Франківської обласної ради від 25.09.2017 № 555/734-р «Про заснування установи «Агенція регіонального розвитку в Івано-Франківській області» створена установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» (далі – Агенція), яка є неприбутковою, небюджетною установою. Засновниками Агенції виступають Івано-Франківська облдержадміністрація та Івано-Франківська обласна рада.

З часу заснування Агенція започаткувала діяльність без фінансової та матеріальної підтримки засновників, що не сприяло її становленню та розвитку як елемента інфраструктури підтримки соціально-економічного розвитку регіону, стратегічного планування, створення сприятливих умов для активізації інвестиційної, експортної та підприємницької діяльності.

Підвищення спроможності Агенції є пріоритетом для державної регіональної політики. В умовах воєнного стану та обмежених ресурсів бюджету пріоритетом залишається залучення інвестицій, міжнародної технічної допомоги, грантів, благодійної допомоги для активізації малого та середнього бізнесу, сприяння експортній діяльності. На національному рівні вже існують інституції, які спеціалізуються на роботі з потенційними інвесторами та залученні інвестицій (наприклад, Ukraine Invest), а на регіональному рівні вони відсутні. Функції Агенції охоплюють широкий спектр діяльності. Надання послуг приватному сектору, органам місцевого самоврядування, органам державної влади та іншим є однією з них.

Фінансування Агенції залишається однією з проблем для підвищення її спроможності. У прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій» визначено, що фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Агенції здійснюється за рахунок коштів та майна засновників протягом не менше двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Агенція регіонального розвитку має можливість реалізовувати свої завдання шляхом розроблення, супроводу та реалізації проєктів за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, міжнародних фінансових організацій, грантів, міжнародної технічної допомоги.

Підтримка діяльності Агенції стане вагомим кроком для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області, стратегічного планування регіонального розвитку на обласному рівні та територіальних громад, створення сприятливих умов для активізації інвестиційної, експортної та підприємницької діяльності.

Мета Програми

Метою Програми є фінансова підтримка Агенції, діяльність якої спрямована на ефективну реалізацію державної політики в регіоні, промоція області на національному та міжнародному рівнях, створення сприятливих умов для формування інвестиційної привабливості регіону, залучення міжнародних та міжрегіональних інвестицій в регіон, за допомогою проєктної та програмної діяльності, активізація інвестиційної, експортної та підприємницької діяльності, робота з територіальними громадами щодо нарощування їхнього економічного потенціалу.

Завдання Програми

Завданнями Програми є:

- фінансове забезпечення діяльності Агенції з метою належного виконання покладених на неї повноважень;

- розроблення та забезпечення впровадження напрямів Стратегії розвитку Івано-Франківської області і плану заходів з її реалізації, проведення моніторингу та оцінювання їх реалізації;

- консультативно-методична допомога органам місцевого самоврядування з питань розроблення стратегій розвитку територіальних громад, проєктів регіонального розвитку, регіональних та місцевих програм розвитку;

- підготовка, подання на конкурсний відбір і реалізація проєктів (програм) регіонального розвитку секторальної підтримки, міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва, що реалізуються у регіоні;

- розвиток міжрегіональної економічної інтеграції, розроблення міжрегіональних проєктів;

- робота з місцевими органами влади щодо залучення інвестицій та супровід інвестиційних проєктів;

- організація бізнес-виставок за участю національних та іноземних підприємців, потенційних партнерів, представників органів влади інших країн, структур підтримки підприємництва;

- освітня діяльність з метою підвищення обізнаності регіональних підприємств з можливостями та перевагами експорту, організація загальних та спеціалізованих семінарів;

- посилення співпраці з Ukraine Invest та донорськими організаціями, які діють в Україні та за кордоном;

- підтримка експортної діяльності та сприяння суб’єктам місцевої економіки у виході на нові ринки;

- інші завдання, визначені законодавством та положенням про Агенцію.


Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, бюджетів територіальних громад та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з можливостей дохідної частини бюджетів.

 

 Координація та контроль за ходом виконання Програми

Головним розпорядником коштів обласного бюджету, спрямованих на виконання заходів Програми, є управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації. Як головний розпорядник коштів управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації здійснює контроль за ефективним використанням коштів.

Координацію, безпосередній контроль за ходом виконання заходів Програми та цільовим використанням бюджетних коштів здійснює управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області», як відповідальний виконавець заходів Програми, щорічно до
01 лютого подає управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації інформацію про виконання заходів Програми.

Установа «Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області» щороку звітує про хід виконання заходів Програми на сесії Івано-Франківської обласної ради.


Замовник Програми:

Управління міжнародного 

співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій 

Івано-Франківської
облдержадміністрації                                             Олександр ЗРАЙКО

 

Керівник Програми:

Заступник голови

Івано-Франківської 

облдержадміністрації                                            Віталій ІЛЬЧИШИН


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux