Київ
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Івано-Франківської області на 2024 рік

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок із іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Івано-Франківської області на 2024 рік (далі – Програма) є документом державного планування (далі – ДДП) місцевого рівня, який визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізуватися місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, щодо вирішення нагальних проблем та досягнення стратегічних цілей розвитку регіону в 2024 році.

Програму розроблено з урахуванням програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:

Указ Президента України від 30.09.2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

Державна Стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року № 695;

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 497-р;

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21.02.2020 №1381-34/2020

Основні цілі Програми: Створення умов для підвищення добробуту та якості життя населення на інвестиційно привабливій території з максимальною екологічною безпекою та раціональним використанням природних і людських ресурсів.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Стратегічна екологічна оцінка проекту Прогами (далі – СЕО) дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів.

За кожним розділом Програми визначені основні завдання та заходи щодо розвитку галузей (сфер діяльності), а також орієнтовний перелік інвестиційних та інфраструктурних проєктів, серед яких можуть бути проєкти, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, мають бути оцінені ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числи для здоров’я населення

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, передбачених у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності об’єктів забруднювачів атмосферного повітря, що пропонується відповідно до Програми на території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення територій на яких заплановано реалізація заходів і проєктів Програми, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт ДДП не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю досягнення поставлених цілей, основних завдань і заходів Програми, передбачених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив впливу прийняття документу державного планування на довкілля та здоров’я населення, зокрема територіальної альтернативи відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296. Альтернатива 1. Прийняття Програми у запропонованому вигляді. Альтернатива 2. Територіальна альтернатива. Планується розглянути варіанти рішень, які зменшують потенціал щодо поглинання парникових газів, зменшують викиди парникових газів та сприяють адаптації ̈до негативних наслідків змін клімату, ґрунтуючись на документі Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 03.03.2020р.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час процедури СЕО проекту Програми будуть проведені дослідження на основі інформації: доповіді про стан довкілля, в тому числі здоров’я населення; статистична інформація; дані з нормативно-правових документів, які мають відношення до проекту документу державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки, інша доступна в умовах обмежень воєнного стану інформація.

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі методи: збір та аналіз інформації про поточний стан, порівняльний аналіз та аналіз тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності); оцінка ймовірних наслідків, проведення консультацій з громадськістю щодо можливого впливу на довкілля та здоров’я населення. При проведенні стратегічної екологічної оцінки проекту Програми будуть враховані критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення затверджені Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 28 жовтня 2020 року № 213. При роботі над Звітом планується врахувати екологічні індикатори, методи та критерії для моніторингу наслідків виконання документу державного планування для майбутнього моніторингу впливу на довкілля. Будуть враховані вимоги Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1272.


7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля та здоров’я населення при здійсненні планованої діяльності, визначені законодавством, зокрема:

Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», яким встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами;

Законом України «Про тваринний світ», у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40, заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу.


8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку до проекту Програми враховуватиме вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і буде містити інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі Програми, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля Івано-Франківської області, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Програми, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються Програми, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час її підготовки;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків виконання заходів та проектів Програми;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка;

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання заходів та проєктів Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Івано-Франківської області на 2024 рік подаються до Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації у письмовій формі на електронну пошту email: main@industry.if.gov.ua з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО».

Відповідальна особа: Гургула Мар’яна Михайлівна, 0342 55-64-17

Строк подання зауважень і пропозицій становить 10 діб, з дня оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО. 

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну не розглядаються.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux