Сьогодні відбулася прес-конференція голови ОДА Михайла Вишиванюка

Сьогодні відбулася прес-конференція голови ОДА Михайла Вишиванюка

Сьогодні відбулася прес-конференція голови ОДА Михайла Вишиванюка

Михайло Васильович розповів журналістам про основні соціально-економічні показники Івано-Франківської області за підсумками 2002 року.

Так, за його словами, завдяки заходам, що здійснювалися облдержадміністраці-єю у 2002р. забезпечено виконання основних показників програми соціально-економічного і культурного розвитку та бюджету області, досягнуто зростання показників в галузях економіки та соціальної стабільності в регіоні.

Витяги із стенографічного запису виступу голови ОДА:

У промисловості протягом року утримувалася стійка тенденція зростання випу-ску продукції. Найвищі темпи розвитку були у першому півріччі (31,3 відс.) В цілому по області за 2002р. прогнозні темпи (5 відс.) перевиконано і досягнуто приросту обсягів виробництва на 23,3 відс., що складає 198,0 млн.грн. більше проти відповідного періоду минулого року, де приріст складав 24,5 відсотка. З цього показника область випереджала середні темпи приросту у промисловості України (7,0 відс,) і протягом року утримувала друге місце серед регіонів Укра-їни після Полтавської області. Важливо, що Івано-Франківська і Полтавська об-ласті в 2002 році вдалося зберегти темпи приросту досягнуті в 2001 р. В більшості регіонів вони були значно нижчими.

Завдяки цьому та зростанню обсягів виробництва протягом 2000-2001 ро-ків по області вдалося перевищити рівень виробництва у промисловості 1995р. на 5,3 відс., 1996р. - на 48,6 відс. та скоротити відставання проти 1990р. з 52 відс. у 1996р. до 29,0 відс. за очікуваними показниками 2002 року.

На підприємствах обробної промисловості, де зосереджено більше поло-вини випуску всієї промислової продукції темп приросту був вищим і склав 26,7 відс., в т.ч. з виробництва хімічної продукції - в 1,6 раза, переробки дере-вини – 35,1, виробництва і розприділення електроенергії - 20,2, будівельних матеріалів - 15,2, продуктів нафтопереробки – 1,1 відсотка. У добувній промис-ловості обсяги зросли на 12,3 відсотка. Збільшили виробництво промислової продукції майже половина (159 основного кола) підприємств області проти 115 таких у 2001 році.

Без урахування показників приросту ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (на 1,0 відс.), комплексу ВАТ "Оріана" (в 1,6 раза) і Бурштинської ТЕС (на 28,0 відс.), збільшення обсягів виробництва в цілому по області складає 16,7 відс. проти минулорічного періоду, де приріст становив 26,2 відсотка. ЗАТ "Лукор", що входить до комплексу ВАТ "Оріана", за 2002р. вироблено продукції (в порі-вняльних цінах) на 1012,8 млн.грн., що складає 202,3 відс. до відповідного пе-ріоду минулого року та чверть загальнообласних обсягів виробництва.

Приріст обсягів промислової продукції досягнуто, в основному, за раху-нок підвищення продуктивності праці, яка за січень-листопад зросла на 37,9 відсотка.

З нарощенням виробництва працювали підприємства двох з п'яти міст Івано-Франківська (Калуша, Яремча) і восьми з чотирнадцяти районів. Найви-щий приріст у промисловості одержано підприємствами Богородчанського - на 24,4 відс., Галицького - на 26,0, Верховинського - 14,3 відс., Надвірнянського - на 8,4, Коломийського - на 10,4, Тисменицького - 9,3 відс., Долинського - 7,9 відс., районів, міст Калуша - на 56,2, Яремча - на 18,7 відсотка. Подолали до-пущене падіння у першій половині року підприємства м.Івано-Франківська і в цілому збільшили обсяги на 2,3 відсотка.

На рівні періоду минулого року працювали підприємства Калуського і Косівського районів.

Разом з тим не виконали прогнозних показників і знизили обсяги вироб-ництва підприємства Рогатинського (на 7,9 відс.), Снятинського (на 9,6 відс.), Городенківського (на 29,0 відс.), Тлумацького (на 68,5 відс.) районів, міст Бо-лехіва (на 26,3), Коломиї (на 17,3 відс.).

В галузевому розрізі нижче рівня минулого року працювали підприємства у харчовій (на 13,6 відс.), легкій (на 5,6 відс.) та в машинобудівній (на 9,4 відс.) промисловості.

Виробництво товарів народного споживання в цілому за рік збільшено на 9,4 відс., в т.ч. випуск непродовольчої групи - на 27,5 відсотка. Частка товарів народного споживання у загальних обсягах промислової продукції склала 16,8 відсотка. Продовольчих товарів вироблено менше проти минулого року на 12,5 відсотка.

В агропромисловому комплексі зберігалася тенденція нарощення обсягів виробництва. У 2002р. в порівнянні з минулим роком збільшено виробництво валової сільськогосподарської продукції (в порівнянних цінах 2000р.) на 4,0 відс., в т.ч. продукції рослинництва - на 6,5, тваринництва - на 1,7 відсотка. То-варовиробниками всіх категорій господарств отримано 320,4 тис.тонн зернових (у вазі після доробки), середня урожайність їх склала 19,8 ц з гектара, що відпо-відно на 3,8 тис.тонн і на 3,1 ц більше проти минулого року. На чверть відсот-ків більшим проти минулого року є збір картоплі.

У тваринництві забезпечено зростання виробництва м'яса - на 1,0 відс., молока - на 2,9 відс., яєць – на 4,4 відсотка. На 01.01.2003р. більше ніж торік утримувалося корів на 0,2 відс., свиней – на 2,9, овець і кіз – на 1,2, птиці - на 4,4 відсотка.

Продовжувалася робота з видачі власникам земельних паїв державних ак-тів на право власності на землю. Станом на 01.01.2003р. їх отримали 80,4 тис. (40,2 відс.) власників земельних паїв. За оренду земельних часток і майна селя-нам нараховано 17,7 млн.грн. орендної плати, з якої вже виплачено майже 72 відсотки.

Разом з тим районами не забезпечено належної роботи щодо закупівель тваринницької продукції. В результаті з усіх категорій господарств менше ми-нулого року надійшло на переробні підприємства молока на 41,0 відс. (на 32,4 тис.тонн), в т.ч. з господарств населення на 45,0 відс. (на 27,9 тис.тонн).

Внаслідок чого допущено спад виробництва на підприємствах молочної промисловості - на 36,1 відс. (на 31,7 млн.грн.).

Фінансове становище економіки області залишається складним. У 2002 році інновації у промисловості здійснювали 41 підприємство (12 відс.), спрямо-вану на удосконалення технологій та впровадежння нових, оновлення продук-ції, розширення її асортименту. За рік освоєно виробництво 480 найменувань нових видів, в т.ч. 23 - устаткування, приладів та 457 - виробів, продуктів, ма-теріалів. Із нових видів продукції 92,5 відс. складають товари народного спо-живання.

Майже половина (49,0 відс.) підприємств і організацій області протягом 11 місяців працювали рентабельно. Ними одержано прибуток в сумі 103,3 млн.грн.

Прибутково в цілому спрацювали підприємства лісового господарства, з виробництва і видобудування енергетичних матеріалів, транспорту. Разом з тим загальна сума збитків в економіці за цей період склала 163,5 млн.грн., проти 94,1 млн.прибутку в минулому році.

Зовнішньоторговельний оборот області у січні-листопаді зріс проти від-повідного періоду минулого року на 2,6 відс. і склав 545,2 млн.дол. США, по-зитивне сальдо - 154,7 млн.дол. США. Обсяг експорту зріс на 25,8 відс., імпорту -скоротився на 12,8 відсотків. Партнерами підприємств та організацій області в зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 77 країн світу. Зага-льний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області на 01.10.02, становив 60,5 млн.дол.США і зріс з початку року на 17,4 млн.дол. США у формі рухомого і нерухомого майна та грошових внесків.

У соціальній сфері:

- зберігалася тенденція зростання власних надходжень до Пенсійного фонду України в області. За рік їх поступило 356,3 млн.грн., що на 16,3 відс. (на 50,3 млн.грн.) більше минулого року і виконано планове завдання на 109,0 відс. (більше на 29,5 млн.грн.). Додаткових зборів надійшло в сумі 10,2 млн.грн., що на 27,9 відс. більше проти минулого року. Це забезпечило своєчасне і повне фі-нансування виплат пенсій з урахуванням підвищення їх розміру. Обсяг видатків на виплату пенсій в 2002р. зріс на 127,3 млн.грн., в т.ч. за рахунок підвищення розміру пенсій - на 79,0 млн.грн. і склав 535,6 млн.грн.

На ринку праці здійснювалися заходи спрямовані на підвищення рівня зайнятості населення. Протягом року працевлаштовано 57323 безробітних, що в 1,2 раза більше проти минулого року; створено 10654 робочих місць, що в 1,3 раза (на 2662) більше, в т.ч. за рахунок надання дотації роботодавцям - 1138 робочих місць, або в 1,7 раза більше. Одноразову допомогу з фонду зайнятості для організації підприємництва надано 1564 безробітним, що в 2,4 раза більше.

За рахунок цих заходів рівень працевлаштування безробітних досяг 33,4 відс. проти 29,4 відс. у минулому році. Кількість безробітних, що перебувають на обліку, на 01.01.03р. склала 38,5 тис.осіб, що на 521 менше ніж у минулому році. Проведено професійну перепідготовку 4520 осіб і залучено безробітних на громадські роботи 8283 особи, що відповідно в 1,4 та 1,3 раза більше минулого року.

Середньомісячна номінальна заробітна плата в галузях економіки за сі-чень-листопад склала 313,57 і зросла проти відповідного періоду минулого ро-ку в 1,2 раза, що становить 85,7 відс. встановленого прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку (365 грн.). У листопаді її розмір досяг 335,68 грн., або 92,0 відс. прожиткового мінімуму, в т.ч. у промисловості 449,92 грн. Про-довжував зростати загальний фонд оплати праці. В цілому у галузях економіки за січень-листопад ц.р. він збільшився на 15,3 відс. (на 112,2 млн.грн.) і склав 843,6 млн.грн. Це відповідно позитивно позначилося на платежах до Пенсій-ного Фонду і до бюджету.

Заборгованість з виплат заробітної плати в галузях економіки за 11 міся-ців зменшилася на 25,1 відс. проти наявної на початок року і склала на 01.12.02р. 35,7 млн.грн. Більша частина заборгованості (22,2 млн.грн.), яка утворилася в поточному році.

Показники дефляції в області вищі середніх по Україні (0,6 відс.) і харак-теризуються зниженням споживчих цін за січень-грудень - на 4,2 відс. (в ми-нулому році вони зросли за цей період на 7,7 відс.). У 2002р. знизилися ціни на свинину і телятину на 18,1 та 15,6 відс., зерно - на 15,7, борошно - на 10,1, яйця - на 11,8 відсотка. Зросли ціни на буряки, капусту, цибулю зелену і ріпчасту, картоплю, олію.

Обсяг роздрібного товарообороту і громадського харчування в січні-грудні зріс на 10,3 відсотка. Загальний обсяг продажу споживчих товарів (включаючи ринки) досяг 1412,6 млн.грн., що на 12,2 відс.більше рівня 2001р. В розрахунку на одну особу продано товарів на 507 грн. проти 452 грн. у 2001 році. Індекс цін виробників промислової продукції склав за рік - 109,1 відс., в т.ч. у добувній промисловості вони зросли на 23,5, в обробній - на 3,3 відсотка. І найбільший ріст серед виробників молочної продукції.

До місцевих бюджетів області надійшло всіх поступлень 671,1 млн.грн. або на 48,8 млн.грн. більше минулого року, в т.ч. мобілізовано власних подат-кових платежів і зборів 305,1 млн.грн., або 105,2 відс. річного уточненого плану і на 57,7 млн.грн. (23,3 відс.) більше проти минулого року.

На соціальні виплати спрямовано 81,3 відс. всіх надходжень в сумі 335,4 млн.грн., або на 25,7 млн.грн. більше проти минулого року. На 01.01.03р. забор-гованість з виплат заробітної плати за рахунок місцевих бюджетів погашено повністю, а по виплаті допомог малозабезпеченим сім'ям (за рахунок обласного бюджету) вона склала - 3,0 млн.грн., що пояснюється не повним врахуванням цих видатків у бюджеті на 2002 рік, по субвенціях з держбюджету борг на ці виплати - 23,0 млн.грн.

В листопаді-грудні поліпшилася ситуація щодо надходження платежів з податків і зборів до бюджетів всіх рівнів області, що забезпечило ліквідацію відставання в поступленнях, допущенні в попередніх місяцях. В цілому за 2002р. поступлення склали 601,8 млн.грн., або на 3,8 млн.грн. більше минуло-го року. В тому числі до Державного бюджету надійшло 319,9 млн.грн. Менше проти минулого року надходжень платежів з податку на додану вартість на 62,4 млн.грн., податку на прибуток - на 18,7 млн.грн..

Відповідно це негативно вплинуло на виконанні завдання по доходах, від яких здійснюються перерахування дотації області. За січень-грудень їх надійш-ло 253,0 млн.грн., або 77,1 відс. до річного плану.

Заборгованість з платежів до зведеного бюджету станом на 1 грудня склала 117,5 млн.грн. і зменшилася проти жовтня на 0,8 млн.грн.

Зважуючи на ситуацію грошово-кредитного ринку України в області створено умови для зростання кредитних ресурсів.

Станом на 01.10.02р. загальний обсяг депозитів залучених банківськими установами становив 464,5 млн.грн., що на 126,8 млн.грн., або на 38 відс. біль-ше проти минулого року. На долю фізичних осіб з них припадає 74 відс. (342,7 млн.грн.). Вклади фізичних осіб зросли з початку року на 51 відсоток. Це дало можливість протягом поточного року надати кредитів суб'єктам господарюван-ня в сумі 1686 млн.грн.

Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю

14:41 11.01.2003

11.01.2003 14:41