Проводиться конкурс на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я», наказів департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 18.11.2019 № 499-к «Про прийняття рішення щодо проведення конкурсів на зайняття посад керівників деяких КНП та утворення постійно діючої конкурсної комісії», від 09.12.2019 № 519-к «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії» Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради».

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради».

Скорочене найменування: КНП «ІФ ОПЦ ОР».

Місцезнаходження закладу: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, будинок 49.

Основні напрями діяльності: Основною метою діяльності КНП «ІФ ОПЦ ОР» є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством. Підприємство утворене для надання третинної (високоспеціалізованої) консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної медичної допомоги третинного рівня шляхом об’єднання діяльності акушерсько-гінекологічної, неонатологічної служб.

Статут: Додаток 1 до оголошення.

Структура: Додаток 2 до оголошення.

Кошторисні призначення на 2019 рік: 43 974 000, 00 грн.

Прийом документів претендентів здійснюється Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації з 16.12.2019 по 29.12.2019 за адресою:

77004,  м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 344  тел. 55- 20-14

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 3;
 • резюме у довільній формі з фото;
 • автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 4;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі на USB – флеш накопичувачі. Розмір шрифта 14 Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5;
 • довідку МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 •  попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 5;
 •  заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 6;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента та/або нотаріально.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента: Претендент на посаду повинен вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах не менше – 7 (семи) років.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування Підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Умови оплати праці генерального директора та істотні умови прописуються в контракті.

Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 792.

Дата проведення конкурсу: 03 січня 2020 року в приміщенні департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації за адресою: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ.

 

ДОДАТКИ

13.12.2019 15:18