Департамент соціальної політики ОДА оголошує повторно конкурс на залучення коштів обласного бюджету для надання соціальних послуг

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення.

Умови проведення конкурсу із залучення коштів обласного бюджету для надання соціальних послуг в ІІ півріччя 2019 року 

Гранична сума фінансування

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти обласного бюджету в межах: для надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності – 190 тис. грн., для надання соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю – 190 тис. грн. гривень.

Вимоги до учасників конкурсу

1. До участі у конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до вимог чинного законодавства мають право надавати соціальні послуги на професійній основі, та відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012р. № 1039:

1) наявність статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців), в яких визначено перелік соціальних послуг, затверджений Мінсоцполітики, категорії осіб, яким вони надаються;

2) дотримання державних стандартів соціальних послуг;

3) відповідний фаховий рівень працівників суб’єкта, зокрема соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні послуги, що підтверджується документом про освіту державного зразка;

4) відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

5) наявність у працівників суб’єкта особистих медичних книжок та вчасність проходження обов’язкових медичних оглядів;

6) наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання соціальних послуг;

7) наявність власного чи орендованого приміщення для проживання (розміщення на ніч), що відповідає санітарним та протипожежним вимогам (для суб’єктів, що надають соціальні послуги з проживання (розміщення на ніч), у тому числі стаціонарного, паліативного/хоспісного догляду, підтриманого проживання, притулку);

8) можливість забезпечення харчуванням отримувачів соціальних послуг (для суб’єктів, що надають соціальні послуги з догляду, притулку, соціально-психологічної реабілітації, якими передбачено таке харчування);

9) наявність автотранспортних засобів (для суб’єктів, що надають соціальні послуги з кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики);

10) наявність кваліфікованого медичного персоналу (для суб’єктів, що надають соціальні послуги із стаціонарного, денного, паліативного/хоспісного догляду, абілітації).

2. Організації, що беруть участь у конкурсі повинні мати:

2.1. Матеріально-технічну базу, необхідну для якісного надання соціальної послуги;

2.2. Кваліфікованих працівників, які повинні володіти спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для професійної діяльності у сфері надання відповідних соціальних послуг;

2.3. Досвід роботи з надання соціальних послуг соціальній групі, визначеній умовами конкурсу.

3. Організації, що беруть участь у конкурсі не повинні;

3.1. Перебувати у стадії припинення або визнані, в установленому порядку, банкрутами;

3.2. Мати порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді;

3.3. Майно організацій не повинно перебувати під арештом.

Подання конкурсних пропозицій

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Л. Курбаса, 2, каб. 27, щоденно, крім вихідних: з 08.00 до 17.15 год. – з понеділка по четвер, з 08.00 до 16.00 год. – у п’ятницю.

Форма конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення також розміщені в мережі Інтернет за адресою: http://www.if.gov.ua/news/34594

Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають конкурсну пропозицію в паперовому та електронному варіанті:

- складеною за формою

- в двох примірниках (один оригінал, одна копія),

- в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

До конкурсної пропозиції учасники конкурсу додають:

юридичні особи:

 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копію установчого (статутного) документу;
 • копію рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння ознаки неприбутковості (неприбуткові організації);
 • копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства (або податкової декларації платника єдиного податку або податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій) за попередній рік;
 • копію балансу за попередній рік;
 • довідку територіального органу Державної фіскальної служби про відсутність податкового боргу, видану не пізніше, ніж за місяць до подання пропозиції.

фізичні особи-підприємці:

 • копію паспорта та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків);
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • копію податкової декларації про майновий стан і доходи та / або податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за попередній рік;
 • довідку територіального органу Державної фіскальної служби про відсутність податкового боргу, видану не пізніше, ніж за місяць до подання пропозиції.

Конкурсні пропозиції подаються особисто або поштою за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Л. Курбаса, 2, каб. 27 до 16.00 год. 19.07.2019 року.

Розкриття та оцінка конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції розкриваються о 14.00 год. 22.07.2019 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Л. Курбаса, 2, каб. 27.

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

 • фінансовий стан учасника конкурсу (у тому числі наявність кредиторської заборгованості), можливість надання соціальних послуг за власний рахунок, стан матеріально-технічної бази;
 • досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг;
 • рівень кваліфікації персоналу, який пропонується залучити до надання соціальної послуги (у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи);
 • планована кількість отримувачів соціальних послуг;
 • розмір фінансування соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним критерієм за шкалою від 0 до 10 балів.

Термін встановлення результатів конкурсу до 26.07.2019 року.

Контактною особою з питань проведення конкурсу є секретар конкурсної комісії Маценко Олена Володимирівна, контактний телефон: 72-35-53, адреса електронної пошти: szif@ukr.net.

 

Конкурсна комісія

20.06.2019 11:19