Регуляторна політика

Оприлюднення проектів регуляторних актів/Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Івано-Франківській області

Відповідно до статтей 6, 16, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 16 Закону України „Про рекламу”, статті 38 Закону України „Про автомобільні дороги”, та законів України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, „Про адміністративні послуги, постанови Кабінету Міністрів України  від 05.12.2012 року № 1135 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів”, з метою регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

1.  Затвердити Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Івано-Франківській області, що додається.

2.  Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації в установленому порядку забезпечити подання цього розпорядження Головному територіальному управлінню юстиції в Івано-Франківській області для державної реєстрації.

3.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації.

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Я. Паранюка. 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від ___________  № ­­­______

 

 

 ПОРЯДОК

надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
поза межами населених пунктів в Івано-Франківській області

 

1.  Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Івано-Франківській області (далі - Порядок) регулює відносини, що виникають під час розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Івано-Франківській області.

2.  Дія Порядку поширюється на територію Івано-Франківської області, що знаходиться поза межами населених пунктів. Порядок є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Івано-Франківській області.

Розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Івано-Франківській області проводиться на підставі дозволів, що надаються Івано-Франківською обласною державною адміністрацією згідно з Порядком.

3.  У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів (далі - дозвіл) - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації, яким надається право на розміщення зовнішньої реклами протягом визначеного строку у певному місці;

інформаційний банк даних - автоматизована інформаційно-довідкова система, призначена для накопичення відомостей про місця розташування рекламних засобів, планів їх розміщення, реєстрації заяв, видачу (відмову у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні споруди, спеціальні тимчасові і стаціонарні конструкції на відкритій місцевості, у межах смуги відведення автомобільних доріг, над проїжджою частиною таких доріг, площа відведеної території на відкритій місцевості, які розташовані поза межами населеного пункту і надаються розповсюджувачеві зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

рекламний засіб - тимчасова чи стаціонарна спеціальна конструкція (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), яка використовується для доведення реклами до споживача.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України «Про рекламу»,  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про автомобільні дороги».

4. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про рекламу».

Видача дозволу здійснюється через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

5. У процесі видачі дозволів забороняється проведення конкурсів.

6. Справляння плати за видачу (переоформлення,  анулювання) дозволів забороняється.

7. Розміщення зовнішньої реклами на територіях і спорудах здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників і типології елементів місцевого середовища.

8. Під час видачі дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

9. У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг дозвіл оформляється за участю Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, а у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць - за участю органів виконавчої влади, визначених частиною п'ятою статті 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Оформлення видачі дозволу здійснюється департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації згідно з додатком до цього Порядку без залучення заявника у межах строку видачі дозволу.

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у його видачі у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви про видачу дозволу.

Івано-Франківська обласна державна адміністрація у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг, на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць не пізніше дня, наступного за днем одержання заяви від заявника, надсилає її копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів, але не менше трьох днів.

За результатами розгляду документації, надісланою Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають до Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що дозвіл оформлено за участю відповідного органу.

Івано-Франківська обласна державна адміністрація (департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації) забезпечує створення та поповнення інформаційного банку даних.

10. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:

для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;

про місце розташування рекламного засобу;

про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві.

11. Розміщення рекламних засобів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про рекламу» і «Про автомобільні дороги».

12. Відстань між опорами рекламних засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не може бути менша ніж 100 метрів.

13. Підключення рекламних засобів до мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

14. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, додержання вимог техніки безпеки під час їх розміщення та експлуатації покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами згідно із законом.

15. Рекламні засоби маркуються шляхом нанесення на каркас найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

16. Контроль за додержанням Порядку здійснюють органи виконавчої влади відповідно до повноважень.

17. Рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог цього Порядку, підлягають демонтажу.

Демонтаж таких засобів у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється за рішенням Укравтодору за погодженням з відповідним підрозділом Національної поліції за поданням, зокрема Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 

Директор департаменту

економічного розвитку, промисловості

та інфраструктури облдержадміністрації                          Жанна Табанець                  

 

 

                  

 

 

14.04.2017 15:21