Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області

Доступ до публічної інформації

П Р А В И Л А

внутрішнього службового розпорядку державних службовців
головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області

 І. Загальні положення 

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (далі – головне управління), режим роботи, умови перебування державних службовців в головному управлінні та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2. Службова дисципліна в головному управлінні ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в головному управлінні затверджуються загальними зборами державних службовців головного управління за поданням начальника головного управління і профспілкового комітету первинної профспілкової організації та на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Національним агентством України з питань державної служби 03 березня 2016 №50, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 за №457/28587.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку головного управління доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у ньому, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в головному управлінні 

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку 

1. Тривалість робочого часу державних службовців становить 40 годин на тиждень.

У головному управлінні встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

2. Напередодні святкових і неробочих днів: 1 січня - Новий рік, 7 січня - Різдво Христове, 8 Березня - Міжнародний день жінок, Великдень, 1-2 травня - День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня - День Перемоги, Трійця, 28 червня - День Конституції України, 24 серпня - День Незалежності України, 14 жовтня – День захисника України - робочий день скорочується на одну годину.

Робота у вказані дні компенсується відповідно до діючого законодавства.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державних службовців з урахуванням режиму роботи головного управління.  Початок роботи  о 8.00 год., перерва на обід  з   12.00 до 13.00 год.,  закінчення роботи  о   17 год. 15 хв. (в п’ятницю о 16 год.).

4. Забороняється відволікати державних службовців від виконання їх посадових обов’язків.

5. Облік виходу державних службовців на роботу ведеться службою персоналу головного управління за допомогою електронного журналу реєстрації робочого часу (далі - система обліку робочого часу). Зведений табель обліку використання робочого часу подається у відділ фінансового забезпечення для нарахування та виплати заробітної плати.

Для забезпечення контролю своєчасного прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються керівниками структурних підрозділів до служби  персоналу до 9.00 год.

 

ІV. Порядок повідомлення державного службовця про свою відсутність 

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про його відсутність на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я начальника головного управління щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця в головному управлінні у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу 

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника головного управління, про який повідомляється первинна профспілкова організація, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Начальник головного управління за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою персоналу і затверджується начальником головного управління за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою персоналу начальнику головного управління для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державних службовців нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки 

1. Начальник головного управління зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку начальником головного управління покладені відповідні функції в головному управлінні.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає начальник головного управління та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна 

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій начальником головного управління особі у головному управлінні. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою головного управління, начальником відділу служби персоналу головного управління та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

 

ІХ. Прикінцеві положення 

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються начальником головного управління, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації.

14.12.2016 14:33