Розпорядження від 2002-12-27. № 1002

Про програму розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Івано-Франківської області на 2003-2004 роки

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27.12.2002. № 1002

м. Івано-Франківськ

   

Про програму розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Івано-Франківської області на 2003 - 2004 роки

З метою забезпечення вимог Указу Президента України від 8 серпня 2002р. № 694/2002 "Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002р. № 1858 "Про затвердження Програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003 -2004 роки" :

1. Затвердити програму розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Івано-Франківської області на 2003 - 2004 роки та заходи щодо реалізації програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Івано-Франківської області на 2003 -2004 роки (додаються).

2. Управлінням та відділам облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій і міським головам разом з правлінням облспоживспілки забезпечити своєчасне і в повному обсязі виконання зазначених заходів. Інформацію про хід усієї роботи подавати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Контроль за виконання покласти на заступника голови облдержадміністрації Степана Максим'юка.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

 

 

Затверджено
розпорядженням облдержадміністрації
від 27.12.2002р. № 1002

Програма
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Івано-Франківської області на 2003 - 2004 роки

Важливою складовою здійснення аграрних перетворень на Прикарпатті є розбудова кооперативного руху на селі.

Історичний досвід свідчить, що кооперація традиційно є засобом виживання дрібних ринкових суб'єктів.

Виникнення у процесі реформування колективних сільгосппідприємств, приватизації землі і майна значної кількості незалежних приватних товаровиробників відкриває можливості утворення нової організаційної структури на селі, яка виконує не лише антикризові функції, а й має суттєве значення навіть в умовах нормально функціонуючої ринкової економіки.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - юридична особа, яка утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб, Ідо є сільськогосподарськими товаровиробниками, для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам (в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу) з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку, а забезпечують прибуткову діяльність своїх членів - сільськогосподарських товаровиробників. Однією з основоположних особливостей кооперативної організації є добровільний характер членства.

Саме з цих позицій обласна державна адміністрація одним з головних завдань в АПК ставить розвиток кооперативних процесів у сільському господарстві на етапі їх становлення і має сприяти цьому процесу шляхом створення відповідних умов розвитку та функціонування і всебічного їх заохочення.

На черзі - практичне становлення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, для чого необхідно здійснити комплекс заходів і завдань, викладених у програмі розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Івано-Франківської області на 2003 - 2004 роки (далі Програма). . Вони мають забезпечити системний підхід до розбудови кооперативного руху у сільському господарстві області, визначити напрями і пріоритети підтримки розвитку кооперативів.

Стан і проблеми становлення обслуговуючої кооперації у сільському господарстві області

Кооперативна ідея почала відроджуватися в області з прийняттям у 1997 році Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" і активізувалася після видання указів Президента України від 6 червня 2000 року № 767 "Про

заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку" та від 19 грудня 2000 року № 1348 "Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах".

Мережа сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з часу виходу указів Президента України розширилася. Засновниками таких кооперативів є сільськогосподарські товаровиробники, в основному власники особистих селянських і фермерських господарств, обслуговуючі та переробні підприємства, підприємці, які надають послуги сільському населенню.

За напрямками діяльності більшість з них є багатофункціональними і сервісними. Розвиваються кооперативи із спільного використання техніки, матеріально-технічного постачання, молочарські та інші. Створення таких кооперативів є перспективним і розглядається як невід'ємна складова процесу становлення кооперативного руху в області.

Відродження і розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - це. складна соціально-економічна проблема, від якої значною мірою залежать наслідки процесу реформування сільського, господарства. Вона має організаційні, фінансово-економічні, психологічні, правові і політичні аспекти. Вирішення цієї проблеми неможливе без чіткого розуміння суті, мети та принципів кооперативних організацій, розбудови кооперації на селі як складової аграрної політики Уряду, удосконалення відповідної нормативно-правової бази.

Комплексна програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів визначає систему заходів, спрямованих на виконання основних напрямів формування сприятливого економічного і правового середовища для розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі економіки.

Мета програми та її завдання

Метою Програми є активізація подальшого розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у тому числі агроторгових домів на кооперативних засадах, розширення їх присутності на біржовому ринку і на цій основі підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності, поліпшення умов розширеного відтворення в аграрному секторі економіки.

Відповідно до вказаної мети завданнями Програми є:

- формування нормативно-правової бази, яка має забезпечувати проведення активної дієвої політики щодо розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в області;

- сприяння формуванню на кооперативних засадах найбільш оптимальної інфраструктури сільського господарства;

- активізація процесів формування сприятливого конкурентного середовища шляхом підтримки розвитку альтернативних комерційним структурам кооперативних маркетингових каналів руху виробленої продукції до споживача;

- стимулювання процесів самоорганізації сільського населення на кооперативних принципах для виконання сільськогосподарських робіт в особистих селянських і фермерських господарствах, спільного використання майна, надання технологічних, соціально-побутових та інших послуг;

- покращення свого становища на ринку, отримання прямого доступу до споживачів та виробників.

Організаційно-економічні основи та ринкові фактори розвитку кооперативів

В обслуговуючих кооперативах об'єднується тільки частина власності товаровиробників, що необхідна для нормальної роботи кооперативів та яка передається кооперативу як внески його членів.

До факторів, що спонукають сільськогосподарських товаровиробників до кооперування, належать:

- вигода від участі у великих за обсягом господарських операціях, створення конкуренції комерційним посередницьким фірмам та уникнення конкуренції між собою, використання професійного менеджменту;

- можливість отримувати прибуток не тільки від виробництва, а й від подальших стадій руху виробленої ними продукції у межах маркетингового ланцюжка;

- вихід на вигідні ринки збуту, постачання і послуг;

- переваги від координації дій, поділу ризику і отримання ринкової вигоди.

Для розвитку кооперативної ідеї в сільському господарстві крім організаційних існують і ринкові фактори. Оскільки держава вже не реалізує свою контрольну функцію з маркетингу, баланс інтересів виробників, переробників, торговельників та споживачів продукції порушується. Між виробниками і споживачами продукції з'являються посередницькі ланки, в інтересах яких - заплатити якомога менше за сировину і продати якнайдорожче кінцевий продукт споживачеві.

Ситуація може докорінно змінитися лише тоді, коли товаровиробники шляхом вертикальної інтеграції поступово почнуть контролювати всі подальші стадії руху своєї продукції у маркетинговому каналі. Найефективніше це досягається шляхом об'єднання в кооперативні організації. Завдяки обслуговуючим кооперативам та їх об'єднанням сільськогосподарські товаровиробники можуть досягти значної ринкової влади. Головне, щоб прибуток, який створюється на післявиробничих стадіях руху продукції, став надбанням товаровиробників і був використаний на подальший розвиток виробництва та підвищення рівня життя тих трудівників, працею яких він створений.;

Моделі фінансово-господарського механізму сільськогосподарських кооперативів

Вибір моделі фінансово-господарського механізму кооперативів залежить від виду кооперативу та підходів до формування прибутку.

Структура формування і розподілу прибутку в обслуговуючому кооперативі докорінно відрізняється від фінансово-господарського механізму виробничого кооперативу та підприємств інших форм власності, оскільки діяльність обслуговуючого кооперативу спрямовується не на отримання прибутку, а на його розподіл між учасниками у вигляді знижок та надбавок до цін, доходів та відрахувань до цільових фондів..

Пайові відносини у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів починається з формування статутного, пайового та резервного капіталів.

Пайовий капітал - це сума пайових внесків членів кооперативів, що передбачена засновницькими документами. Принцип пропорційності при визначенні розміру пайових внесків - головний, що обумовлено особливостями пайових відносин у кооперативах.

У збутовому чи постачальницькому кооперативах розрахунок пайових внесків може проводитись виходячи з обсягів продукції, що будуть реалізовані через кооператив. Розрахунок пайових внесків можна здійснити і через так звані, стандартизовані паї, яким відповідає певний обсяг послуг кооперативу. Кожен член кооперативу може підписатися на ту кількість паїв, яка відповідає обсягу необхідних йому послуг. Внаслідок збільшення обсягів діяльності через кооператив його члени мають право внести додаткові пайові внески. За умови фінансування діяльності кооперативу тільки за рахунок власних коштів розмір пайового фонду не повинен перевищувати розмір чистих активів кооперативу.

При виході з кооперативу юридична чи фізична особа має право на отримання своєї частки у пайовому фонді майном, грішми чи цінними паперами. Повернення паїв є дуже важливою проблемою для обслуговуючих кооперативів.

Таким чином, удосконалені пайові відносини вимагають упорядкованості правової та нормативної бази сільськогосподарської кооперації, методичного забезпечення розробок документації кооперативу, що виключають суб'єктивний підхід і будуть сприяти розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Соціально-територіальні аспекти формування ринкових відносин на селі

Сільська територія являє собою історично сформований елемент поселенської мережі, що поєднує організаційну і функціональну сукупність населених пунктів, які знаходяться під юрисдикцією сільських (селищних) рад. Прискорення формування інфраструктури аграрного ринку неможливе без вирішення комплексу заходів соціального облаштування сільських територій.

Реформування аграрного сектора, в основу якого покладено зміну форм власності на землю та майно, становлення різноманітних форм господарювання, територіальна відокремленість кардинально змінюють концептуальні підходи та організаційну основу економічного механізму соціальної розбудови села. Самоврядні структури нині є єдиним неформальним розбудовником села, проте через відсутність коштів у місцевих бюджетах вони не в змозі виконувати функції комунального власника об'єктів соціальної сфери, а новостворені сільськогосподарські підприємства внаслідок переходу на приватні засади та нестачі фінансових ресурсів не можуть продовжити її розбудову.

Під цим кутом зору проблеми реформування та використання фонду соціальної розбудови сільських територій, поліпшення демографічної ситуації, зайнятості та дохідності сільського населення набувають особливого значення. Переорієнтація функцій керівництва державного рівня на місцеві структури потребує створення спеціального цільового фонду соціальної розбудови та надання їм права самостійного контролю за його використанням.

Важливим фактором формування в області ринкових відносин на селі є соціальний захист населення, який повинен здійснюватись за такими напрямками:

- створення додаткових робочих місць і збільшення зайнятості населення;

- формування доходів сільського населення та забезпечення мінімальної заробітної плати;

- соціальний захист молоді на ринку праці;

- кредитування молоді села на житлове будівництво;

- надання довгострокових кредитів для здобування освіти.

Інформаційне забезпечення ринку агропромислової продукції

Інформаційне забезпечення базується на вивченні потреб, проблем і і можливостей приватних господарств та сільських громад шляхом розробки і реалізації науково-освітніх програм, які враховують місцеві, регіональні і загальні потреби для жителів сільських місцевостей. Інформаційне забезпечення проводиться в основному через інформаційно-консультативні служби.

Контингент інформаційно-консультативних (дорадчих) служб складають спеціалісти - консультанти (агрономи, зоотехніки, інженери землевпорядники, юристи, економісти, бухгалтери та ін.). Для забезпечення роботи дорадчих служб їх оснащують оргтехнікою - комп'ютерами, засобами електронного зв'язку, а також технологічним та іншим устаткуванням. Основу сільськогосподарської дорадчої служби складають районні служби дорадництва, завдання яких надання сільгоспвиробникам поточних консультацій та інформації, організаційна робота з проведення науково-освітніх заходів. Для чіткої організації роботи служб щорічно складаються програми, плани.

Інфраструктура ринків продукції та послуг

Ринкова інфраструктура являє собою систему підприємств, організацій, служб та інших формувань. Це зокрема, торгуючі формування, до яких відносяться товарні біржі, торгові доми та брокерські контори бірж, аукціони живої худоби, оптова та роздрібна торгівля плодоовочевою продукцією, системи цінового маркетингу, інтервенція продукції тощо.

Біржова торгівля - організаційно оформлений і постійно функціонуючий ринок, на якому здійснюється оптова торгівля сировиною, матеріалами, продовольчими та непродовольчими товарами.

Ціновий маркетинг - система збору, обробки, зберігання та розповсюдження оперативної інформації про ціни попиту і пропозиції на товарних ринках та про тенденції розвитку цих ринків.

Аукціон - організаційна форма публічного продажу майна чи товарів у зазначений час і у встановленому місці.

Агроторгові доми - найбільш наближений до товаровиробника організаційно оформлений елемент ринкової інфраструктури. Суть діяльності торгових домів полягає в проведенні регулярної легальної торгівлі сільськогосподарською продукцією.

На оптово-продовольчих ринках реалізується переважно плодоовочева продукція, продукти харчування, супутні товари та ін.

Інтервенція товарна - масовий продаж споживчих товарів з попередньо підготовлених резервів з метою зниження ажіотажного попиту та недопущення різкого підвищення ринкових цін. Використовується як один із засобів регулювання та забезпечення стабільності ринку і цін, упередження кризових ситуацій на ринку.

Розширення існуючої системи та створення нових суб'єктів аграрного ринку області дає можливість забезпечити надійність, прозорість, стабільність ринкового процесу.

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів сприятиме зміцненню соціально-економічної бази в аграрному секторі, зменшенню негативного впливу трансформаційних процесів, що проходять на селі, поліпшенню соціального забезпечення сільського населення, підвищенню рівня його життя.

Відповідно до завдань, визначених Програмою, очікується:

- підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва завдяки оптимізації витрат товаровиробників на придбання засобів виробництва, проведення окремих технологічних операцій, здійснення маркетингових пошуків, а також збільшення прибутку від реалізації продукції через неприбуткові кооперативні формування;

- розширення доступу сільськогосподарських товаровиробників до агросервісних послуг;

- підвищення товарності особистих селянських і фермерських господарств, зменшення втрат продукції;

- удосконалення для сільськогосподарських товаровиробників процесу реалізації продукції, більш ефективне використання каналів збуту, допомога в досягненні міцних позицій на ринку сільськогосподарськими товаровиробниками, протистояння недобросовісній конкуренції, адаптація сільськогосподарських товаровиробників до умов ринкової економіки;

- повніше задоволення потреб споживачів щодо кількості та якості продукції і доступність ціни на продовольчі товари;

- подальша розбудова соціальної інфраструктури на селі, підвищення доходів сільського населення, розвиток газифікації, електропостачальної, телефонної мереж тощо;

- створення додаткових робочих місць у сільській місцевості, залучення сезонних робітників.

Досягнення мети Програми та виконання поставлених завдань потребує здійснення відповідних заходів.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися за рахунок:

- коштів, внесених засновниками сільськогосподарських кооперативів та їх структур;

- спонсорських коштів, благодійних та ін. надходжень;

- коштів обласного та місцевих бюджетів;

- коштів за рахунок співпраці з Українською Фундацією Фінансового розвитку сільського господарства (УФФРСГ);

- кредитів банків.

 

Затверджено
розпорядженням облдержадміністрації
від 27.12. 2002р.№1002

Заходи щодо реалізації програми
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Івано-Франківської області на 2003 - 2004 роки

І. Забезпечення основних напрямків формування правового поля діяльності сільськогосподарських кооперативів,

1.1. Розроблення примірник статутів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за напрямками їх діяльності.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації
І кв. 2003р.

1.2. Створення обласної асоціації кооперативів з її структурними підрозділами (філії, агроторгові доми тощо) в районах і містах .

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації
І півріччя 2003р.

1.3. Створення та організація в кожному адміністративному районі роботи оптових продовольчих ринків, сільськогосподарських бірж, аукціонів живої худоби і т.і. з метою просування сільськогосподарської продукції на національний та зовнішній ринки.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації
І півріччя 2003р.

1.4. Проведення щорічного моніторингу діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів щодо їх відповідності законодавству України та міжнародним принципам кооперації.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації
Постійно.

II. Формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

2.1. Здійснення заходів щодо максимального залучення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та кооперативних агроторгових домів до виконання, державних і регіональних програм розвитку" аграрного сектору економіки.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації
Протягом 2003 року.

2.2. Забезпечення здійснення пілотних проектів у регіонах щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із залученням на договірній основі об'єктів матеріально-технічної бази споживчих товариств та їх спілок, а також залучення в якості асоційованих членів переробних, агротехнічних та інших підприємств, які вносять до цих кооперативів об'єкти своєї матеріально-технічної бази у формі пайових внесків. ,

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації, облспоживспілка
Протягом 2003 - 2004 років.

2.3. Створення у кожному адміністративному районі агроторгових домів як маркетингових кооперативів, заснованих сільськогосподарськими товаровиробниками, з метою максимального використання їх можливостей для товарного наповнення аграрного ринку через товарні біржі, оптово-продовольчі та плодоовочеві ринки, аукціони живої худоби, просування сільськогосподарської продукції на національний та зовнішній ринки.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації, облспоживспілка
 Протягом 2003 - 2004 років.

III. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

3.1. Пропагування формування мережі сервісних кооперативів, які здійснюють технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи, зооветеринарне обслуговування тварин, водопостачання, телефонізацію, газифікацію, електрифікацію в сільській місцевості, надають послуги з соціально-культурного, житлово-комунального та торговельно-побутового обслуговування.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації
Постійно.

3.2. Запровадження постійного навчання та підвищення кваліфікації керівних кадрів кооперативів, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств з використанням досвіду діяльності кращих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації
Протягом 2003 р.

3.3. При формуванні проектів обласного та районних бюджетів на 2003-2004 роки передбачити виділення коштів на підтримку діяльності навчальних центрів, проведення інформаційно-консультаційної роботи серед сільського населення щодо розвитку кооперації на селі та створення дорадчих служб.

Головні управління сільського господарства і продовольства та фінансове облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.4. Висвітлення у засобах масової інформації, засновниками яких є обласна та районні державні адміністрації, питань щодо роз'яснення ідеї кооперації, природи кооперативних форм самодопомоги, переваг кооперації на селі і поширення передового досвіду діяльності кооперативних формувань та їх об'єднань.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації
Постійно.

27.12.2002 00:00