Розпорядження від 2003-01-09. № 7

Про внесення змін до розпорядження обласної державної адміністрації від 02.08.2002 р. № 571

Розпорядження
від 09.01.2003 №7

м. Івано-Франківськ

Про внесення змін до розпорядження обласної державної адміністрації від 02.08.2002 р. № 571

 

На виконання п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р, № 1771 «Про утворення Координаційної ради з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах»:

1. Покласти на робочу групу обласної державної адміністрації з питань приватизації та корпоративного управління, утворену розпорядженням облдержадміністрації від 02.08.2002 р. № 571, функції координатора діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, пов'язаної із забезпеченням впровадження та розвитку принципів корпоративного управління.

2. Затвердити Положення про робочу групу обласної державної адміністрації з питань приватизації та корпоративного управління у новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ігоря Зварича.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

 

 

Затверджено
розпорядженням облдержадміністраціївід 09.01.2003 р. № 7

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу обласної державної адміністрації з питань приватизації та корпоративного управління

1. Робоча група обласної державної адміністрації з питань приватизації та корпоративного управління (далі - робоча група) є постійно діючим органом, який координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, пов'язану із забезпеченням впровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління, сприяє реалізації повноважень облдержадміністрації з питань приватизації та управління майном і державному регулюванню реформуванням відносин власності в області.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Робоча група утворюється розпорядженням облдержадміністрації.

Очолює робочу групу голова - заступник голови обласної державної адміністрації. Для організації та забезпечення засідань робочої групи призначається секретар. Члени робочої групи беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Голова робочої групи має право вносити пропозиції щодо змін до її складу та залучати для роботи працівників органів виконавчої влади в області.

4. Основні завдання робочої групи:

- координація роботи органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації державної та регіональної політики у сфері приватизації, корпоративного управління;

- розгляд за участю представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування найбільш важливих питань приватизації державного і комунального майна;

- висновки до проектів регіональних програм приватизації;

- аналіз питань підготовки державних підприємств, підприємств, пакети акцій або частки у статутному фонді яких належать державі чи знаходяться у комунальній власності, до приватизації чи реструктуризації;

- моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємств області, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), та тих, що мають регіональне значення;

- моніторинг, стану корпоративного управління в акціонерних товариствах, вносить пропозиції про його удосконалення з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду та тенденцій розвитку корпоративних відносин;

- підготовка та надання місцевим органам державної влади і місцевого самоврядування рекомендацій щодо вирішення згідно із законодавством спірних питань, які виникають у сфері приватизації державного та комунального майна;

- сприяння ефективному державному регулюванню процесом реформування відносин власності в області для побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки;

- аналіз соціально-економічних наслідків приватизації в області;

- сприяння поліпшенню умов в області для функціонування приватизованих підприємств, запровадженню ефективного корпоративного управління та управління державними корпоративними правами;

- напрацювання та подання проектів відповідних нормативно-правових актів з питань приватизації, корпоративного управління, системи статистичних показників діяльності стратегічно важливих підприємств і підприємств-монополістів на загальнодержавному ринку до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Державного комітету статистики України.

5. Відповідно до покладених на неї завдань робоча група має право:

- утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні чи робочі групи для перевірки стану  додержання законів України, інших актів законодавства при приватизації державного і комунального майна, з питань корпоративного управління, залучати до участі в них представників органів виконавчої влади, підприємств, організацій, установ за погодженням з їх керівниками;

- одержувати інформацію та інші дані, необхідні для її діяльності, від державних органів та їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності;

- заслуховувати на засіданнях робочої групи інформацію керівників органів виконавчої влади, місцевих органів приватизації, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції, та надавати їм відповідні пропозиції.

6. Порядок роботи робочої групи:

- основною формою роботи робочої групи є її засідання; робоча група скликається  на засідання  головою  відповідно  до затвердженого ним плану роботи;

- робоча група за пропозиціями її членів затверджує додаткові питання для розгляду на наступних засіданнях;

- засідання робочої групи вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як половина членів. Засідання веде голова робочої групи або, у випадку його відсутності, - заступник голови;

- рішення робочої групи приймається на підставі підсумків голосування членів робочої групи, присутніх на засіданні. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови робочої групи, а у разі його відсутності - голос заступника;

- про рішення робочої групи складається протокол, який підписується головою робочої групи або, у разі його відсутності, - заступником голови та секретарем;

- протокол може бути підставою для підготовки відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації;

- рішення робочої групи надсилаються органам виконавчої влади місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям для розгляду і врахування в роботі.

7. Робоча група у своїй роботі використовує бланк установленого нею зразка.

8. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності робочої групи вирішуються її головою.

9. Робоча група систематично інформує органи виконавчої влади, громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

09.01.2003 00:00