Розпорядження від 2002-10-28. № 824

Про порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків завдань

Розпорядження
від 28.10.2002 р. № 824

Про порядок проведення
щорічної оцінки виконання
державними службовцями
покладених на них обов'язків
завдань

1. Відповідно до пункту 3 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922 , затвердити порядок проведення щорічної оцінки виконання заступниками голови облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій, начальниками головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, начальниками відділів та державними службовцями апарату облдержадміністрації покладених на них обов'язків і завдань (додається).

2. Головам райдержадміністрацій, начальникам головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації у місячний термін розробити і затвердити розпорядженнями (наказами) порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань.

При розробці зазначеного порядку керуватися Загальними методичними рекомендаціями щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затверджених наказом Головдержслужби від 31.05.2002 року N 39.

3. Щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань у 2002 році провести до 20 лютого 2003 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Р. Струтинського.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

 

 

Затверджено
розпорядженнямоблдержадміністрації
від 28.10.2002 року№ 824

ПОРЯДОК
проведення щорічної оцінки виконання, заступниками голови облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій, начальниками головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступниками, державними службовцями апарату облдержадміністрації покладених на них обов'язків і завдань

1.Загальна частина

1.1 Для забезпечення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців, що передбачено Стратегією реформування системи державної служби, затвердженою Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. № 599, відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922, щорічна оцінка виконання заступниками голови облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій, начальниками головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступниками, державними службовцями апарату облдержадміністрації покладених на них обов’язків і завдань (далі – щорічна оцінка) проводиться у період між атестаціями щороку до 20 лютого, наступного за звітним року, починаючи з 2002 року.

За цим порядком підлягають щорічній оцінці виконання завдань і обов’язків заступниками голови облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій, начальниками головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, начальниками відділів та іншими державними службовцями апарату облдержадміністрації (далі – державні службовці).

1.2 Щорічна оцінка проводиться з метою сприяння покращенню добору і розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців, визначенню їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; плануванню кар’єри, вдосконаленню процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, виявленню організаційних проблем та оперативному реагуванню на них, аналізу розподілу обов’язків та посадових інструкцій.

1.3 Щорічна оцінка виконання заступниками голови облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій покладених на них обов'язків і завдань проводиться головою облдержадміністрації. У разі його відсутності (хвороба, довготривале відрядження, тощо ) щорічна оцінка проводиться першим заступником голови облдержадміністрації.

1.4 Щорічна оцінка виконання начальниками головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, начальниками відділів апарату облдержадміністрації покладених на них обов'язків і завдань проводиться відповідними заступниками голови облдержадміністрації. У разі відсутності відповідного заступника голови облдержадміністрації (хвороба, довготривале відрядження, тощо) щорічна оцінка проводиться головою облдержадміністрації.

1.5 Щорічна оцінка виконання державними службовцями апарату облдержадміністрації покладених на них обов'язків і завдань проводиться безпосереднім керівником відділу апарату облдержадміністрації. У разі його відсутності (хвороба, довготривале відрядження, тощо) щорічна оцінка проводиться відповідним заступником начальника відділу, у випадку відсутності такої посади – заступником голови облдержадміністрації, керівником апарату.

1.6 Щорічному оцінюванню не підлягають державні службовці, які перебувають у відпустці по вагітності і пологах та у відпустці по догляду за дитиною, державні службовці патронатної служби, та державні службовці, призначені на посаду у звітному періоді.

1.7 При оцінюванні виконання державними службовцями обов’язків (згідно з розподілом обов’язків, посадовими інструкціями), та покладених на них планових і позапланових завдань (відповідно до планів роботи обласної, районних державних адміністрацій, головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, доручень, які отримані в оперативному порядку певним структурним підрозділом) використовуються особисті плани державних службовців. Цей план є робочим документом, який формується державним службовцем за дорученнями (резолюціями) безпосереднього керівника. Протягом року до особистого плану можуть вноситися зміни і доповнення на підставі документів, за якими райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації спрямовуються позапланові завдання (доручення керівництва облдержадміністрації, розпорядження облдержадміністрації, рішення колегії, тощо).

1.8 Оцінювання виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків є процедурою перевірки діяльності державних службовців відповідно до розподілу обов’язків, посадових інструкцій, особистих планів роботи та порівняння якості їх роботи із визначеними критеріями і показниками, що здійснюється безпосереднім керівником (п. 1.3-1.4), шляхом спостереження та контролю.

Критерії та показники якості роботи державних службовців поділяються на загальні (характерні для усіх державних службовців) та спеціальні (залежать від особливостей роботи кожного державного органу, підрозділу). Зазначені критерії та показники пов’язуються з конкретною діяльністю та очікуваними результатами( якість, кількість, своєчасність результатів роботи; продемонстровані державним службовцем поведінка, вміння, навички та компетентність, ініціативність, рівень знань, етичні стандарти або інтегровані показники діяльності).

Процедура щорічної оцінки, критерії та показники якості роботи мають постійно удосконалюватися, а тому повинні підлягати систематичному перегляду.

Щорічна оцінка повинна здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості на засадах законності, прозорості, гласності, об’єктивності, неупередженості, рівноправності.

2. Організація і проведення щорічної оцінки

2.1 Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки зазначених категорій державних службовців покладається на відділ кадрової роботи та з питань державної служби і нагород апарату облдержадміністрації (далі - кадрова служба).

До 10 січня наступного за звітним року працівники кадрової служби ознайомлюють усіх державних службовців із цим Порядком та критеріями і показниками якості роботи, а також разом з відповідними підрозділами забезпечують Формою бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов’язків і завдань (далі - Форма бланка щорічної оцінки), зразок якої додається. Зазначена Форма може доводитися до державних службовців в паперовому або комп’ютерному варіантах.

Процедура проведення щорічної оцінки складається з 5 етапів:

1) підготовчий етап;

2) оцінювання;

3) співбесіда та підписання результатів обговорення;

4) затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки;

5) заключний етап.

2.2 Підготовчий етап.

До проведення щорічної оцінки мають попередньо готуватися як державний службовець, так і його безпосередній керівник. У цей період аналізується виконання завдань та обов’язків, визначених у розподілі обов’язків, посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, особистих планах, а також наданих окремими дорученнями у звітний період; встановлюється дата проведення співбесіди. Державні службовці ознайомлюються з планом роботи підрозділу (органу) на наступний рік, у відповідності з яким готують пропозиції до особистого плану.

2.3Оцінювання.

Оцінювання здійснюється державним службовцем (через самооцінювання) і безпосереднім керівником (п.1.3-1.5), результати якого заносяться до Форми бланка щорічної оцінки та додатка до неї. При цьому розділи 1, 2, 3 Форми і додаток 1 до неї заповнюються державним службовцем, який має її передати безпосередньому керівнику до 1 лютого наступного за звітним року.

Самооцінка забезпечує активну, конструктивну участь державного службовця в процедурі щорічної оцінки. Державний службовець висловлює свою точку зору і сам визначає проблемні питання, а також встановлює для себе конкретні цілі для удосконалення професіоналізму.

Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем посадових обов’язків згідно з розподілом, посадової інструкції, особистого плану, визначеного на початку звітного року (виконання усіх завдань, своєчасність, якість, результативність, а також чи були: переноси термінів та їх причини, зміни до плану, додаткові завдання), заповнюючи розділ 4 Форми бланка щорічної оцінки, додатки 1, 2 до неї. Оцінка має бути обґрунтованою, базуватися на конкретних прикладах. Безпосередній керівник (п.1.3-1.5) має відмітити хороші показники роботи державного службовця, рівень знань, вмінь, професійні та ділові якості державного службовця, які він використав при виконанні службових обов’язків, тобто його сильні сторони. Одночасно у своїх коментарях безпосередній керівник недвозначно вказує на недоліки в роботі державного службовця та шляхи їх подолання.

Заповнену Форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник передає до 10 лютого наступного за звітним року державному службовцю для ознайомлення з оцінкою.

2.4. Співбесіда та підписання результатів обговорення.

Співбесіда та підписання результатів обговорення проводиться безпосереднім керівником з державним службовцем з метою обговорення результатів оцінки роботи державного службовця за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

У ході співбесіди обговорюються результативність у контексті посадових обов’язків та запланованих завдань, успіхи і причини невдач, заходи щодо подолання перешкод, які виникають у роботі, прагнення і потреби розвитку, особисті плани на майбутній період із врахуванням пріоритетних завдань райдержадміністрації чи структурного підрозділу облдержадміністрації.

Співбесіда закінчується підписанням безпосереднім керівником і державним службовцем Форми бланка щорічної оцінки (розділ 5 Форми).

2.5. Затвердження результатів щорічної оцінки керівником вищого рівня.

Результати щорічної оцінки виконання заступниками голови облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій покладених на них обов’язків і завдань, проведеної головою облдержадміністрації, чи його першим заступником, затвердженню не підлягають.

Результати щорічної оцінки виконання начальниками головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, начальниками відділів апарату облдержадміністрації покладених на них обов'язків і завдань, проведеної відповідними заступниками голови облдержадміністрації, затверджує голова облдержадміністрації.

Результати щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату облдержадміністрації покладених на них обов'язків і завдань, проведеної безпосереднім керівником відділу апарату облдержадміністрації, затверджує заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату.

Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення державного службовця із результатами оцінювання. Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції (розділ 6 Форми бланка щорічної оцінки), а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.

2.6 Заключний етап.

Кадрова служба перевіряє повноту заповнення Форми бланка щорічної оцінки і долучає її до особової справи державного службовця. Одночасно також аналізуються та узагальнюються результати щорічної оцінки і готуються проекти відповідних рішень з питань кадрового менеджменту. Вказані висновки враховуються при складанні річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, плануванні їх кар’єри.

3. Результати щорічної оцінки

Результати щорічної оцінки враховуються при атестації державних службовців, а також при розгляді питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок, премій або зміни їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на державній службі, формування кадрового резерву та інших питань проходження державної служби.

У випадках, коли державні службовці отримують «низьку» оцінку виконання покладених обов’язків і завдань, до них можуть застосовуватися заходи впливу. Наприклад, встановлення певного терміну для покращення показників роботи, проведення додаткових співбесід з безпосереднім керівником, виключення з кадрового резерву. У разі необхідності можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу, передбачені чинним законодавством, у порядку, визначеному статтями 148, 149 Кодексу законів про працю України та додаткові заходи дисциплінарного впливу, визначені статтею 14 Закону України “Про державну службу”.

4. Оскарження державними службовцями результатів щорічної оцінки

У разі незгоди з оцінкою, отриманою від безпосереднього керівника, державний службовець у десятиденний термін оформляє свої зауваження та обґрунтування, з якими звертається до керівника вищого рівня. Якщо державний службовець залишився незгідний з рішенням керівників, він може оскаржити ці рішення керівникові органу або керівникові органу вищого рівня у такий же термін.

28.10.2002 00:00