Розпорядження від 2002-11-08. № 845

Про створення молодіжного центру праці

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 08.11.2002 №845

м. Івано-Франківськ

Про створення молодіжного центру праці

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р, №40 "Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці":

1.Створити в Івано-Франківській області молодіжний центр праці при управлінні у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

2.3атвердити Положення про молодіжний центр праці (додається).

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Б. Томенчука.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

 

Затверджено
розпорядженням обласної державної адміністрації
від 08.11.2002 р. № 845

ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжний центр праці

1. Молодіжний центр праці (далі - центр) - це спеціалізована державна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі (не прибуткова).

Метою діяльності центру є вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді.

2. Центр утворюється Івано-Франківською обласною державною адміністрацією при управлінні у справах сім'ї та молоді спільно з міжвузівською студентською радою області.

3. Центр у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, органами внутрішніх справ, служби зайнятості, підприємствами, організаціями та об'єднаннями громадян.

4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, власну символіку.

5. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності центру здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

6. Основними завданнями центру є:

1) забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку праці; 2) сприяння працевлаштуванню, підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації молоді;

3) організація зайнятості молоді у позанавчальний час;

4) залучення молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку   молодіжного підприємництва;

5) надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією;

6) вивчення та поширення передового вітчизняного і міжнародного досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної підготовки молоді.

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює бази даних про молодь, яка звернулась до центру щодо

працевлаштування, наявність вільних робочих місць для молоді на

підприємствах регіону та за кордоном;

2) бере участь у дослідженні ринку праці в регіоні;

3) підбирає місця роботи молодим громадянам, які звернулись до

центру;

4) здійснює пошук місця роботи для учнівських і студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяє організації їх діяльності;

5) надає інформацію з питань отримання освіти або професії, працевлаштування, ситуації на регіональному ринку праці діяльності молодіжних організацій, центрів науково-технічної та художньої творчості, здійснювання культурно-освітніх заходів;

6) забезпечує участь у громадських роботах учнівської та студентської молоді у позанавчальний час;

7) здійснює міжнародні зв'язки з питань, що належать до його компетенції;

8) сприяє створенню молодіжних підприємств шляхом надання юридичних та інших консультативних послуг, послуг з відкриття розрахункових рахунків в установах банків, підготовки засновницьких документів тощо;

9) організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації молоді; проводить семінари, тренінги, у тому числі із сучасних методик саморегуляції, самонавчання та самовдосконалення, основ підприємництва, інших напрямів знань, що сприяють розв'язанню проблем працевлаштування та зайнятості молоді;

10) організовує та здійснює разом з навчальними закладами, заінтересованими установами та організаціями профорієнтаційні заходи;

11) організовує консультації для молоді з економічних, фінансових, юридичних та інших питань;

12) залучає молодь до участі в різноманітних фестивалях, культурних акціях, олімпіадах тощо, які відповідають меті діяльності центру;

13) здійснює заходи, спрямовані на підтримку вітчизняного товаровиробника;

14)     організовує ярмарки, виставки творів, вироблених молоддю;

15) організовує провадження видавничої, інформаційної та іншої діяльності, що відповідає завданням центру та не суперечить законодавству.

8. Для провадження видів діяльності, які згідно із законодавством підлягають ліцензуванню, центр отримує відповідну ліцензію.

9. З метою забезпечення виконання покладених на нього завдань центр має право:

2) одержувати від органів державної служби зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад);

3) укладати договори про надання послуг з підприємствами, установами та організаціями і одержувати для їх виконання матеріальні ресурси;

4) укладати в установленому порядку договори оренди щодо належного йому майна та інші угоди, що не суперечать завданням діяльності центру та законодавству;

5)  утворювати структурні підрозділи.

10.   Майном центру є:

1) майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності, яке передано йому в оперативне управління засновником або у безоплатне користування громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

2) майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством.

11. Джерелами фінансування центру можуть бути:

1) кошти, отримані від госпрозрахункової діяльності;

2) благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

3) інші джерела, не заборонені законодавством України.

12. Кошти центру використовуються на провадження статутної діяльності та утримання апарату центру.

13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації.

14. Директор центру відповідно до покладених на нього завдань:

1) самостійно вирішує питання діяльності та забезпечує організацію роботи центру, розпоряджається його коштами;

2) діє від імені центру і представляє його інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях;

3) видає накази та контролює їх виконання;

4) подає управлінню у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації та міжвузівській студентській раді області на розгляд і затвердження перспективні та поточні плани діяльності, а також звітує про результати роботи відповідно до законодавства;

5) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру;

6) вживає заходів щодо заохочення та накладання дисциплінарних стягнень;

7) здійснює інші повноваження.

15. Умови праці, прийом та звільнення працівників центру регулюються трудовим договором та чинним законодавством України.

08.11.2002 00:00